Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELBUCO B.V.

Vastgesteld op 1 februari 2019, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30041604.

 

 1. Toepasselijkheid

1.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd (hierna: Overeenkomst), tussen Elbuco B.V., gevestigd te (5301 LA) Zaltbommel aan de Oude Bosscheweg 7 geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30041604 (hierna: Elbuco) en Huurder op grond waarvan Elbuco aan Huurder zaken en/of diensten levert, verhuurt en/of op andere wijze ter beschikking stelt (hierna: Product), van het ogenblik af, dat Huurder aan Elbuco om een aanbieding vraagt, dan wel Elbuco, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.

1.2) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elbuco en Huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.3) Alle aanbiedingen van Elbuco geschieden vrijblijvend.

1.4) Elbuco behoudt zich het recht voor om bij huurder een kredietwaardigheidstoets af te nemen en op basis van zo’n toets een huuraanvraag af te wijzen.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst

2.1) De Overeenkomst komt tot stand bij aflevering van het Product door Elbuco aan Huurder op het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres.

2.2) Huurder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomst wordt gesloten. 

 

 1. Gebruik van het Product door Huurder

3.1) Huurder is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan zal Huurder Elbuco daarvan terstond telefonisch op de hoogte stellen.

3.2) Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.

3.3) Huurder zal bij de aflevering en het gebruik van door Elbuco geleverde producten, alle instructies van Elbuco en de fabrikant van het betreffende Product opvolgen.

3.4) Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij Elbuco hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3.5) Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Elbuco de toestand daarvan kan inspecteren.

3.6) Indien Huurder vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product voordoet dient hij Elbuco daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen.

Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Huurder vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad.

Elbuco is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.

3.7) In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet Huurder daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Elbuco onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

3.8) Het door Elbuco aan Huurder ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Elbuco.

3.9) Huurder verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elbuco naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het Product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan derden in gebruik wordt gegeven.

De Huurder verhuurt het Product niet onder en Huurder is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- of herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren.

Bij het niet naleven van deze verplichting is Elbuco, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van Huurder.

 

 1. Huurprijs

4.1) De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de Overeenkomst wordt gesloten. Huurder krijgt voor de eerste maand pro rata korting voor de dagen dat Huurder niet over het Product heeft kunnen beschikken.

4.2) Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.3) De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het inflatiecijfer voor de consumentenprijzen, de brandstofprijzen en de loonontwikkeling. Het indexeringspercentage wordt éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.

4.4) BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen aan de Huurder worden doorbelast.

4.5) Behalve wanneer de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit kan Elbuco de huurprijs gedurende de eerste drie maanden van de Overeenkomst niet verhogen. 

 

 1. (Niet tijdige) betaling

5.1) Betaling van de eerste termijn van de huurprijs dient te geschieden contant bij aflevering zoals aangegeven op de Overeenkomst. Betaling van de vervolgtermijnen dient te geschieden maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor Huurder aan Elbuco toestemming geeft, dan wel per acceptgiro. Indien Huurder per acceptgiro betaalt, worden per betaling administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten worden éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.

5.2) Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. Deze aanmaning vindt maandelijks plaats.

5.3) Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst en komt Huurder in verzuim.

5.4) Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan Elbuco verschuldigd:

A: De wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag;

B: Administratiekosten zoals die jaarlijks door Elbuco worden vastgesteld;

C: Aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.

5.5) Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Elbuco gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal Elbuco de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.

5.6) Bij niet tijdige betaling is Elbuco gerechtigd om het gehuurde product op afstand uit te zetten of te blokkeren.

5.7) Alle aan Huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Huurder is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.

 

 1. Garantie, onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product

6.1) Alle door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Elbuco verstrekte aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient Huurder zich tot de bij Elbuco beschikbare specialisten te wenden.

6.2) Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Elbuco de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.

6.3) Elbuco verricht noodzakelijk onderhoud en reparaties aan het Product. 

6.4) Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft Elbuco het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.

6.5) Kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Elbuco, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt Elbuco in dat geval de kosten die Elbuco moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.

6.6) Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien Elbuco het Product voor onderhoud en reparaties moet meenemen, zal Elbuco voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.

6.7) Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Elbuco dit vervangen door een gelijk(soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.

6.8) Huurder is verplicht om afdoende maatregelen te nemen om de kans op verlies of schade in relatie tot het onderhoud of de reparatie van het Product (zoals verlies van data op gegevensdragers) af te wenden en te beperken.

6.9) Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Elbuco moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

6.10) In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme, is Huurder aansprakelijk voor de schade en/of de vervangingswaarde van het Product.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1) De aansprakelijkheid van Elbuco uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

7.2) Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Elbuco slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver Huurder aantoont dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van Elbuco. 

7.3) Elbuco is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

7.4) Huurder is gehouden zich gedurende de Overeenkomst te verzekeren tegen het risico van diefstal, verlies en/of beschadiging van het Product conform gebruikelijke voorwaarden. De kosten van verzekering komen voor rekening van huurder. Op eerste verzoek van Elbuco verleent huurder inzage in de polis van voornoemde verzekering.

 

 1. Huurperiode, contractoverdraging en vroegtijdige beëindiging

8.1) De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.

8.2) Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen continueren. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.

8.3) Huurder heeft de mogelijkheid om de rechten en plichten op grond van deze overeenkomst gedurende de looptijd over te dragen op een nieuwe Huurder, mits de nieuwe Huurder is ingeschreven als student bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Voornoemde overdracht komt tot stand door middel van ondertekening door alle partijen van het daartoe bestemde overschrijvingsformulier, dat bij Elbuco kan worden opgevraagd.

8.4) Elbuco heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder:

A: Insolvent is/dreigt te worden; 

B: Al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Huurder het faillissement wordt aangevraagd;

C: Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij Huurder op zaken waarin of waarop zich zaken van Elbuco bevinden; 

D: Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw voor Huurder is ingediend;

E: Overlijdt;

F: Onder curatele is of zal worden gesteld;

G: Zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Elbuco de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan;

H: Het Product door diefstal niet meer in bezit heeft. Elbuco zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.5) Na verloop van de termijn om de Overeenkomst te ontbinden als bedoeld in artikel 2.2 heeft Elbuco bij tussentijdse beëindiging het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:

A: € 75,- kosten voor het ophalen van het gehuurde, ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt teruggegeven;

B: Het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen, gemaximeerd tot de huurtermijnen die 12 maanden na de tussentijdse beëindiging opeisbaar zijn;

C: De vervangingswaarde van het Product, indien het Product niet binnen 2 weken na beëindiging aan Elbuco wordt teruggegeven. De vervangingswaarde wordt eenzijdig door Elbuco vastgesteld.

 

 1. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst

9.1) Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Elbuco het recht het Product op te halen en geeft Huurder Elbuco toegang tot het Product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

9.2) Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst niet teruggeeft, is Huurder aan Elbuco een bedrag verschuldigd ter hoogte van de vervangingswaarde, conform artikel 8.5c van deze algemene voorwaarden, die geldt op het moment van beëindiging.

 

 1. Koopoptie bij beëindiging Overeenkomst

10.1) Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Elbuco heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Elbuco vastgesteld.

10.2) Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.

 

 1. Diversen

11.1) Elbuco zal gerechtigd zijn de eigendom van het Product en de voor hem uit de Overeenkomst c.a. voortvloeiende rechten en verplichtingen, alsmede de gehele daaruit voortvloeiende rechtsverhouding, aan derden over te dragen.

Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Huurder bij voorbaat aan Elbuco de daarvoor vereiste toestemming of medewerking. Elbuco blijft jegens de Huurder naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij de Huurder en Elbuco expliciet anders overeenkomen.

11.2) Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Elbuco.

11.3) De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.